Ułatwiony dostęp do funduszy unijnych

2018-02-19

Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nowela ustawy upraszcza szereg procedur dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych. Wśród najważniejszych zmian wskazywanych przez Portal Funduszy Europejskich znalazły się:

  • Ograniczenie obowiązku przedkładania dokumentów. Wnioskodawcy mają zostać zwolnieni z obowiązku przedłożenia dokumentów wydawanych przez ZUS czy Urząd Skarbowy jak również danych pochodzących z powszechnie dostępnych rejestrów, np. KRS.
  • Ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu. Od wejścia w życie noweli beneficjenci, którzy podpiszą umowę będą związani postanowieniami wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w określonym zakresie, w związku z czym nie będzie już konieczności analizowania tak dużej liczby dokumentów jak miało to miejsce dotychczas.
  • Sprawniejsze przygotowanie wniosków i ich ocena. Zgodnie z nowymi założeniami wnioski mają być w pierwszej kolejności sprawdzane pod kątem spełnienia warunków formalnych, a dopiero w kolejnym etapie będą podlegać ocenie merytorycznej, co ma na celu przyspieszenie całego procesu.
  • Ułatwienia w realizacji projektów partnerskich. Zniesione zostaną obecne ograniczenia w zawieraniu partnerstw przy realizacji projektów. Jednocześnie będzie istniała możliwość zmiany partnera.

Nowelizacja ustawy została już podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nowelizacja-tzw-ustawy-wdrozeniowej-z-podpisem-prezydenta/