Zwroty i wymiana

Zwrot w sklepie internetowym to bez wątpienia problematyczna kwestia dla sprzedawców. Ustawa o prawach konsumenta gwarantuje klientom możliwość odstąpienia od umowy, a na przedsiębiorców nakłada obowiązek poinformowania kupujących o przysługujących im prawach. Zazwyczaj zapisy tego typu umieszcza się w regulaminie sklepu. Przed zamieszczeniem go na stronie internetowej sklepu należy dokładnie skontrolować jego treść - przedsiębiorcy, chcąc dokładnie określić zasady zwrotu towaru w sklepie internetowym, często tworzą klauzule niedozwolone, czyli przepisy naruszające interesy konsumenta.  

Zwrot w sklepie internetowym - co może przedsiębiorca?

Ze względu na specyfikę zakupów w Internecie, klient kupujący w e-sklepie ma większe prawa niż taki, który dokonuje zakupu w sklepie stacjonarnym. Art. 27 ustawy o prawach konsumenta mówi, że może on odstąpić od umowy nie podając przyczyn. Dokonuje tego składając w ciągu 14 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dostarczając je sprzedającemu. Na odesłanie towaru ustawodawca przewidział kolejne 14 dni. Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi zapłaconą sumę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta.

Ustawa w art. 38 wymienia sytuacje, w których zwrot w sklepie internetowym nie jest możliwy, ale zostawia też przedsiębiorcy pewną swobodę decydowania, czy przyjmie on zwrócony towar. Ma to zastosowanie zwłaszcza w sytuacji, gdy towar został uszkodzony lub zabrudzony w takim stopniu, że niemożliwe jest sprzedanie go po raz drugi. Jednak nawet w przypadku, gdy sprzedawca odmówi przyjęcia zwrotu, powinien odpowiednio uargumentować swoją decyzję i podać wyraźnie  przyczyny - klient może zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, a do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą trafić nie tylko sformułowania z uzasadnienia odmowy, ale także zapisy regulaminu e-sklepu.

Klauzule ograniczające lub wyłączające zwrot w sklepie internetowym

Zwrot w sklepie internetowym nie jest możliwy w każdej sytuacji. Szereg okoliczności ograniczający prawo odstąpienia od umowy można znaleźć w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Przedsiębiorca nie może jednak rozszerzać tego katalogu ani tym bardziej pozbawiać klienta prawa do zwrotu towaru, jeśli nie wynika to z przepisów prawa.  

 Klauzule uzależniające przyjęcie zwrotu od spełnienia warunku

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nieobciążone żadnymi zastrzeżeniami, z wyłączeniem wyjątków ustawowych. Zwrot w sklepie internetowym uzależniony od dopełnienia jakichś warunków, zwłaszcza wiążących się z wpłatą dodatkowej sumy na konto sprzedawcy, jest sprzeczny z prawem. Art. 40 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta gwarantuje konsumentom możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.
Klauzule nakładające dodatkowe obowiązki na konsumenta

Nakładanie dodatkowych obowiązków na konsumenta, który dokonuje zwrotu w sklepie internetowym narusza jego interesy w podobnym stopniu jak nałożenie na niego obowiązku zapłaty odstępnego. Przepisy nie obarczają konsumenta obowiązkiem zachowania oryginalnego opakowania, ma też on pełną wolność w kwestii wyboru sposobu odesłania towaru i  oznaczenia przesyłki. Częstą praktyką sprzedawców jest także żądanie przesłania paragonu lub innego dowodu kupna czy przestrzegania określonej przez regulamin sklepu procedury. Tymczasem klient, który chce, żeby zwrot w sklepie internetowym był skuteczny, jest zobowiązany do przestrzegania ustawy o prawach konsumenta, zaś stosowanie zapisów zawartych w regulaminie e-sklepu, o ile w znacznym stopniu rozszerza ono przepisy prawa, może być wyłącznie gestem grzecznościowym wobec kontrahenta.  

 Klauzule nadające sprzedawcy dodatkowe uprawnienia

Niedopuszczalne jest też nadawanie sobie przez sprzedawcę dodatkowych uprawnień i umieszczanie ich w regulaminie sklepu internetowego. Nie może on modyfikować przepisów ustawy na własną korzyść, zwłaszcza, gdy tym samym narusza prawa konsumenta.

Z punktu widzenia sprzedawcy niezwykle istotne jest, by redagować regulamin sklepu w taki sposób, by odpowiadał przepisom ustawy o prawach konsumenta. Warto zwrócić uwagę na szczegóły - czy właściciel e-sklepu nie przypisuje większych uprawnień, niż posiada w rzeczywistości, czy nie nakłada na konsumenta niepotrzebnych obowiązków, czy nie nadinterpretuje zapisów ustawy. Dołożenie należytej staranności w tej kwestii pozwoli uniknąć nie tylko sporów z klientami, ale także figurowania w internetowym Rejestrze Klauzul Niedozwolonych.

 

Powyższa informacja pochodzi ze strony Poradnikprzedsiebiorcy.pl